Οι Υποτροφίες ΟΤΕ – COSMOTE θα απονεμηθούν σε αποφοίτους Δημοσίων Γενικών ή/ και Επαγγελματικών Λυκείων του σχολικού έτους 2012-2013, που έχουν εισαχθεί σε Ιδρύματα Πανεπιστημιακού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, ως πρωτοετείς φοιτητές.

Το Πρόγραμμα, συνεχίζει να στηρίζει με συνέπεια τους πρωτοετείς φοιτητές Ιδρυμάτων Πανεπιστημιακού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και για πρώτη φορά, από την έναρξη του θεσμού το 2002, μπορούν να συμμετέχουν σε αυτό, υποψήφιοι από όλους τους Νομούς της Ελλάδας.

Συγκεκριμένα για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, o ΟΤΕ και η COSMOTE, θα απονείμουν είκοσι (20) Υποτροφίες ύψους δεκαπέντε χιλιάδων διακοσίων ογδόντα ευρώ (15.280€)* η καθεμία.

Βασικές Προϋποθέσεις

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα Υποτροφιών ΟΤΕ – COSMOTE 2013 ορίζονται:

  1. Οι υποψήφιοι υπότροφοι να έχουν αποφοιτήσει κατά το τρέχον έτος (2013) από Ελληνικό Δημόσιο Γενικό ή Επαγγελματικό Λύκειο και να είναι επιτυχόντες πρωτοετείς φοιτητές μέσω του συστήματος Πανελλαδικών Εξετάσεων, σε Ιδρύματα Πανεπιστημιακού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης (ενδεικτικά, από την συγκεκριμένη κατηγορία εξαιρούνται οι Αστυνομικές, Στρατιωτικές και Εκκλησιαστικές Σχολές).
  2. Η Σχολή στην οποία ο υποψήφιος υπότροφος έχει εγγραφεί και θα παρακολουθεί μαθήματα, να βρίσκεται σε διαφορετικό Νομό από το Νομό όπου βρίσκεται το Λύκειο αποφοίτησής του.
  3. Το ετήσιο συνολικό δηλωθέν εισόδημα, όπως προκύπτει από το Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος, για το οικονομικό έτος 2013, των γονέων του υποψηφίου, καθώς και του ίδιου του υποψηφίου, σε περίπτωση που υποβάλλει ατομική δήλωση εισοδήματος, να μην υπερβαίνει το ποσόν των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000€).
  4. Ο υποψήφιος υπότροφος, μέχρι την ημερομηνία ανακοίνωσης των Υποτρόφων του Προγράμματος Υποτροφιών OTE- COSMOTE 2013, να μην έχει λάβει υποτροφία από κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, για τον ίδιο σκοπό, το ποσό της οποίας ανέρχεται σε 5.000€ (πέντε χιλιάδες ευρώ) και άνω.
  5. Οι υποψήφιοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά τη σχετική αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, εντός του χρονικού πλαισίου της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας που έχει οριστεί.
  6. Για τους άνδρες υποψηφίους, η πιστοποίηση της αναβολής κατάταξής τους στον ελληνικό στρατό, που επαρκεί για την ολοκλήρωση των σπουδών τους ή η απαλλαγή τους από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
  7. Η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της Αναλυτικής Προκήρυξης του Προγράμματος από τους υποψήφιους υποτρόφους.

Πρόσθετα κοινωνικά κριτήρια

Σημειώνεται ότι πρόσθετα κοινωνικά κριτήρια θα ληφθούν υπόψη (άτομα με αναπηρία, τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ.) κατά την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων και για την επιλογή των υποτρόφων, βαρύνουσα σημασία θα έχει η κοινωνική και οικονομική κατάσταση του υποψηφίων και της οικογένειάς τους, καθώς και η σχολική τους επίδοση.

Επιπλέον, ο ΟΤΕ και η COSMOTE ανάλογα με τον αριθμό και το επίπεδο των υποψηφιοτήτων, δύνανται να απονείμουν και Τιμητικές Διακρίσεις, συνοδευόμενες από το ποσό των χιλίων πεντακοσίων είκοσι οχτώ ευρώ (1.528€)* η καθεμία.

Αιτήσεις Συμμετοχής

Για την καταβολή αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα Υποτροφιών ΟΤΕ- COSMOTE 2013 παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά:

  1. την Αναλυτική Προκήρυξη στη σχετική ενότητα της ιστοσελίδας, που περιέχει αναλυτικές πληροφορίες για τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής των Υποτρόφων και Διακριθέντων
  2. και τις αναλυτικές πληροφορίες για τη συμπλήρωση και την υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών, που εμπεριέχονται στην ενότητα “Οδηγίες συμπλήρωσης της Αίτησης” της ιστοσελίδας του Προγράμματος

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών είναι η 20/10/2013 και ώρα 23:59.

* Το συνολικό μικτό ποσό κάθε Υποτροφίας ανέρχεται σε είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000 €), το δε καθαρό ποσό, μετά την παρακράτηση του αναλογούντος φόρου και τέλους χαρτοσήμου ανέρχεται στο ποσό των δέκα πέντε χιλιάδων διακοσίων ογδόντα ευρώ (15.280€). Το ποσό αυτό θα καταβληθεί σε κάθε υπότροφο σε δυο (2) ισόποσες δόσεις.

* Το συνολικό μικτό ποσόν κάθε Τιμητικής Διάκρισης ανέρχεται σε δύο χιλιάδες ευρώ (2.000 €), το δε καθαρό ποσό, μετά την παρακράτηση του αναλογούντος φόρου και τέλους χαρτοσήμου, ανέρχεται στο ποσό των χιλίων πεντακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ (1.528€) και θα καταβληθεί εφάπαξ.

Read more: http://www.neolaia.gr/2013/10/01/ote-cosmote-20-ypotrofies-gia-spoudes-ellada/#ixzz2iogUxrvg

Αρθρογράφος

External Auditor FTW